Ön itt van: HomeHírekIgazgató munkakör betöltésre pályázati felhívás

Igazgató munkakör betöltésre pályázati felhívás

Viski Károly Múzeum Kalocsa

igazgató ( intézményvezető) munkakör betöltésre pályázati felhívás

Pályázati feltételek:

Betöltendő álláshely:

Intézményvezető

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. január 1 . napjától 2028. december 31. napjáig szól.

betöltendő munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése.
 • Az igazgató feladata és felelőssége a múzeum szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, a munkavállalók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.
 • A feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyi feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása.
 • Költséghatékony gazdálkodás biztosítása.
 • Részvétel a Viski Károly Múzeum Kalocsa gyűjteményének gyarapításában, a tudományos kutató- és feldolgozó munkában.

A munkaviszony időtartama:

Az igazgatói munkakör öt év határozott időre szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a továbbfoglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára, megbízatásának lejáratát követően, határozatlan idejű, kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében, teljes munkaidőre, általános munkarendben.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:

6300 Kalocsa, Szent István király út 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése.
 • Az igazgató feladata és felelőssége a múzeum szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, a munkavállalók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.
 • A Múzeum feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyi feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása.
 • Költséghatékony gazdálkodás biztosítása.
 • Részvétel a Múzeum gyűjteményének gyarapításában, a tudományos kutató- és feldolgozó munkában.

 

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a felek megállapodása alapján kerül sor a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései figyelembevételével.

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • megfelel a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (továbbiakban: Rendelet) előírt képesítési és egyéb feltételeknek; ( 1. számú melléklet 7. pont szerinti Múzeum)
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában a vezető állású munkavállalói jogkör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni;
 • kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása;
 • egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Hasonló területen szerzett, legalább öt éves vezetői tapasztalat.

Pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát,
 • motivációs levelet,
 • a munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzelések ismertetését (részletes szakmai és vezetési program),
 • fizetési igény ( 100.000 Ft vezetői pótlék figyelembevételével)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján),
 •  iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
 • szakmai és a vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumot,
 • nyelvismeretet igazoló okirat,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
 • pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy igazgatói megbízása esetén az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi okokat a jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül megszünteti,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
 • a pályázó elérhetőségét.

Elvárt kompetenciák:

 • kiemelkedő kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • jó stratégiai gondolkodás, döntési, együttműködési, konfliktuskezelési készség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 30. 12. óra

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címezve (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.), postai úton vagy személyesen és a Viski Károly Múzeum múzeumigazgató munkakör borítékon való feltüntetésével kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának a rendje:

A pályázatok beadásra nyitva álló határidő elteltét követő harminc napon belül az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat egy eseti, szakértelemmel rendelkező a Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján összehívott bizottság hallgatja meg és véleményezi. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 46. § (3) bekezdése alapján területi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. Az eseti bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a miniszteri véleményezést követő első rendes testületi ülésen dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 31.

A pályázatról bővebb információ kérhető Dr Kiss Csaba jegyző (78) 601-301/106) telefonszámon.

Free business joomla templates